رفتن به محتوای اصلی
x

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه برگزاری دوره آموزشی - پژوهشی بین دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مرکز تحقیقات مسکن و شهر سازی
تفاهم نامه استفاده از امکانات و فضای آموزشی،پژوهشی،بهداشتی و درمانی در جهت ارتقاء مهارت و توانمندی نیروی انسانی مرکز درمانی سید الشهدا(ع)
تفاهم نامه همکاری مشترک اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان بهزیستی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تفاهم نامه فی مابین دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با دانشگاه علوم پزشکی تهران
تفاهم نامه فی مابین گروه سلامت در بلایا و فوریت ها و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
تفاهم نامه همکاری فی مابین هسته تحقیقاتی دستیاری اطلاعات بالینی و مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تفاهم نامه استفاده از امکانات و فضای آموزشی،پژوهشی،بهداشتی،درمانی در جهت ارتقاء مهارت و توان مندی نیروی انسانی بیمارستان شهید چمران
تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان
تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تفاهم نامه علمی، تحقیقاتی و آموزشی بین مراکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات در امور سلامت و مراقبتهای پرستاری و مامائی
تفاهم نامه علمی، پژوهشی فی ما بین مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت و مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
تفاهم نامه اداره کل بهزیستی استان اصفهان و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در زمینه های علمی، پژوهشی
تفاهم نامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی جهت تحقق آرمان مرجعیت و ماموریت مداری