رفتن به محتوای اصلی
x

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه برگزاری دوره آموزشی - پژوهشی بین دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مرکز تحقیقات مسکن و شهر سازی
تفاهم نامه همکاری مشترک اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان بهزیستی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تفاهم نامه فی مابین دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با دانشگاه علوم پزشکی تهران
تفاهم نامه فی مابین گروه سلامت در بلایا و فوریت ها و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
تفاهم نامه همکاری فی مابین هسته تحقیقاتی دستیاری اطلاعات بالینی و مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تفاهم نامه استفاده از امکانات و فضای آموزشی،پژوهشی،بهداشتی،درمانی در جهت ارتقاء مهارت و توان مندی نیروی انسانی بیمارستان شهید چمران
تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان