رفتن به محتوای اصلی
x

بازدیدکارگروه ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای از بخش های مختلف دانشکده مدیرت و اطلاع رسانی پزشکی

 براساس برنامه های اعتبار بخشی وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت و دانشگاه روزیکشنبه ۷ آبان ماه از بخش های مختلف دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بازدید و استانداردهای دانشکده را مورد ارزیابی قرار دادند.